Dersom eleven har valgt studieforberedende utdanningsprogram (med realfag) på videregående skole og har lyst til å jobbe med vann, kan han/hun velge å studere ved en høyskole eller et universitet. Om eleven ikke har valgt studieforberedende utdanningsprogram med realfag, kan man ta forkurs for å tilegne seg det man mangler før studiene starter.

Eleven kan jobbe med vann dersom han/hun har fagbrev innen følgende områder:

Rørlegger, elektriker, bygg- og anlegg med ADK-sertifikat, snekker, mekaniker, maskinist, driftsoperatør (kjemi/prosessfag), automatiker, lekkasjekontrollør, yrkessjåfør for tyngre kjøretøy.

Da kan han/hun jobbe på forskjellige typer vann- og avløpsanlegg (renseanlegg, vannverk, pumpestasjoner, vedlikehold av dammer og oppsyn med drikkevannskilde, bygging, vedlikehold og drift av ledningsnett, rørinspeksjon med kamera og TV-bil, vedlikehold av ledningsnett med spyle-/sugebil)

Har en utdannelse fra universitet og høgskoler:

Sivilingeniør, ingeniør, prosessingeniør, miljøingeniør, kjemiingeniør, statsviter, samfunnsviter, jurist.

Da kan en jobbe med vannmiljøfag og forurensning, analyser/laboratoriearbeid, prosjektering av VA-anlegg, modellering, kart, planarbeid (hovedplaner, saneringsplaner, driftsplanlegging med mer).

Hvis en tar administrativ og merkantil utdanning:

Utdannelse fra kontorfag, økonomi m.m. Informasjonsrådgiver, sekretær, økonomikonsulent.

Da kan en jobbe med utbyggingsavtaler, forskrifter, arkiv, personal og lønn, anbud og innkjøp, IKT, informasjonsarbeid, økonomi (gebyr), kundesenter, intern post og kopiering.

Under her finner du noen av de veiene eleven kan gå etter ungdomsskolen for å få en spennende og givende framtid innenfor vann- og avløpssektoren.

Studieforberedende utdanningsprogram (med realfag)

Dersom studenten har valgt studieforberedende utdanningsprogram (med realfag) på videregående skole og har lyst til å jobbe med vann, kan han/hun velge å studere ved en høyskole eller universitet. Selv om han/hun ikke har valgt et slikt utdanningsprogram, kan studenten ta forkurs for å tilegne seg det han/hun mangler før studiene starter.

Høgskoler

På høgskoler kan en ta bachelorgrad i vann- og miljøteknikk.

 • Man kan ta teknologi og miljøfag, hvor man planlegger, prosjekterer og drifter drikkevanns- og avløpssystemer, driver med ledningsteknologi, miljøhygiene, drikkevannsbehandling og avløpsrensing, samt også forvaltning innen fagområdet.
 • Et eksempel er hydrogeologi, hvor man kartlegger og vurderer grunnvannsreserver. Man planlegger bruk av grunnvann som drikkevannskilde, planlegger naturbasert avløpsrensing og lokal overvannshåndtering, samt tiltak knyttet til forurensing i grunnen.

Steder man kan studere er:

Høgskulen på Vestlandet
Høgskolen i Sørøst-Norge
OsloMet (tidligere HiOA)
Høgskolen i Østfold

Universiteter

På universiteter kan en ta mastergrad i vann- og miljøteknikk.

Steder man kan studere er:

NTNU i Trondheim
NTNU i Ålesund
NMBU – Norges miljø- og biovitenskapelige universitet i Ås
Universitetet i Agder
Universitetet i Stavanger
Norges arktiske universitet – Tromsø
Norges arktiske universitet – Narvik 

Utdanningsprogram for bygg- og anleggsfag

Fagområder

 • Anleggsmaskinfører
  Kjører, bruker og vedlikeholder ulike maskintyper som gravemaskin, hjullaster, anleggsdumper, m.m., samt annet spesialutstyr i forbindelse med vann- og avløpsanlegg, vegbygging og grunnarbeid.
 • Betongfagarbeider
 • Rørlegger
  Jobber med installasjon av vann- og avløpsledninger i grunnen. Montering av ledninger, utstyr og armatur i innomhus sanitæranlegg og varmeanlegg. Utfører servicearbeid og reprasjoner.
 • Vei- og anleggsarbeider
  Jobber med arbeidsplanlegging og arbeidsvarsling, bygging, drift og vedlikehold av veier, vann- og avløpsanlegg, samt helse, miljø og sikkerhet.

Opplæring i bedrift

Utdanningsprogram for elektrofag

Fagområder

 • Automatiker
 • Dataelektroniker
 • Elektriker
  Arbeider med elektriske lavspenningsanlegg, elektrisk utstyr og elektriske installasjoner i både boliger, industri og offentlig virksomhet; herunder bl.a. vann- og avløpsanlegg.
 • Elektrorepratør
 • Energimontør
 • Energioperatør
 • Kulde- og varmepumpemontør
 • Tavlemontør

Opplæring i bedrift

Utdanningsprogram for teknikk og industriell produksjon

Fagområder

 • Bore- og vedlikeholdsrepratør
 • Faglaborant
 • Fagoperatør i kjemisk prosessindustri
  Jobber med drift av produksjonsenheter og prosesser. Arbeider med kjemikalier ved høye og lave temperaturer samt stort trykk. Overvåker og feilsøker prosesser og prosessutstyr. Utfører forebyggende vedlikehold. I tillegg til i industrien kan operatøren også jobbe ved renseanlegg for vann og avløp. Operatøren jobber med drift av anlegg for drikkevannsbehandling og avløpsrensing. Overvåker pumpe- og ledningsanlegg for drikkevann og avløpsvann. Overvåker og justerer mekaniske, kjemiske og biologiske renseprosesser. Kontrollerer og justerer prosessutstyr og driver forebyggende vedlikehold.
 • Fagoperatør i termoplast
 • Industrimekaniker
 • Industrimontør
 • Industrirørlegger
 • Sveiser

Opplæring i bedrift