vannlek i barnehagen

Til pedagogisk leder i barnehagen

Velkommen til kunnskapsportalen om vann! Vi håper og tror at den kan inspirere deg i utvikling og gjennomføring av pedagogiske opplegg i barnehagen.

Målet med vannkunnskap.no er å få barn, unge, elever og studenter til å bli nysgjerrige på temaet vann. Vi ønsker å øke kunnskapen om verdens viktigste ressurs, ha fokus på vann og miljø, og forhåpentligvis inspirere noen til å ønske å jobbe med vann i framtiden. Derfor starter vi allerede i barnehagen – fordi vi tror på at grunnlaget for gode holdninger og interesse legges allerede her.

Her på barnehage-sidene finner du materiell skreddersydd for målgruppen. Du finner «Vannsekken for barnehagen», som er et opplegg med 23 praktiske oppgaver fordelt på 9 ulike temaer. Videre vil du finne «Annes fortelling» som er en autentisk fortelling med fine tegninger om hvordan det var å vokse opp i gamle dager. Under «Materiell» vil du også kunne bestille klistremerker og tegneserier, med fornuftige vann- og dovett-budskap, samt rørmannen vår Roar Rør. Gå inn og ta en kikk.

Vann i rammeplanen

Temaet vann kan fint settes inn i rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver, nedenfor er noen utdrag fra rammeplanen:

Innledning: “I følge rammeplan for barnehagen skal barn i barnehagen skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter.”

Kap 3.4 Natur, miljø og teknikk:

“Naturen gir rom for et mangfold av opplevelser og aktiviteter til alle årstider og i all slags vær. Naturen er en kilde til skjønnhetsopplevelser og gir inspirasjon til estetiske uttrykk. Fagområdet skal bidra til at barn blir kjent med og får forståelse for planter og dyr, landskap, årstider og vær. Det er et mål at barn skal få en begynnende forståelse av betydningen av en bærekraftig utvikling. I dette inngår kjærlighet til naturen, forståelse for samspillet i naturen og mellom mennesket og naturen.

Gjennom arbeid med natur, miljø og teknikk skal barnehagen bidra til at barna

 • opplever naturen og undring over naturens mangfoldighet
 • opplever glede ved å ferdes i naturen og får grunnleggende innsikt i natur, miljøvern og samspillet i naturen
 • får erfaringer med og kunnskaper om dyr og vekster og deres gjensidige avhengighet og betydning for matproduksjon
 • lærer å iaktta, undre seg, eksperimentere, systematisere, beskrive og samtale om fenomener i den fysiske verdenen
 • erfarer hvordan teknikk kan brukes i leken og hverdagslivet.

For å arbeide i retning av disse målene må personalet

 • ta utgangspunkt i barnas nysgjerrighet, interesser og forutsetninger og stimulere dem til å oppleve med alle sanser, iaktta og undre seg over fenomener i naturen og teknologien
 • i tale og handling fremme en forståelse for bærekraftig utvikling og velge litteratur og aktiviteter som fremmer en slik forståelse
 • inkludere friluftsaktiviteter og utelek i barnehagens hverdagsliv
 • nytte nærmiljøets muligheter for at barna kan iaktta og lære om dyr, fisker, fugler, insekter og planter
 • la barn få innsikt i produksjon av matvarer
 • gi barna begynnende kunnskap om fødsel, vekst, aldring og død
 • bygge på og videreutvikle barnas erfaringer med tekniske leker og teknikk i hverdagen.”